CONTRACTES PROGRAMA

català | castellano

Actualitzat: 08/02/2023

 

Els contractes-programa són acords pluriennals entre organitzacions per a regular les seves relacions jurídiques o econòmiques. Presenten com a característica fonamental la seva posició desequilibrada, perquè una d'elles ostenta la potestat finançadora, mentre que una altra, de caràcter instrumental, el presta en règim d'una certa autonomia.

La prestació de serveis a través dels contractes-programa és una bona eina de gestió perquè el Bon Govern persegueixi aconseguir cotes cada vegada més acceptables de transparència, eficàcia, eficiència, compliment de la legalitat i de satisfacció en el ciutadà. S'acaba amb la clàssica gestió incrementalista i opaca, principalment si es formalitza amb diverses entitats homogènies.