Contractació

Darrera actualització: 22/02/2022

Perfil del contractant

L'Ajuntament utilitza la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, un portal únic, global i integrat per a la difusió de la informació de l'activitat contractual. Des d'aquesta plataforma es disposa d'un Perfil del contractant que és el lloc web on es publica la informació relativa a la contractació administrativa, com ara els anuncis de licitació, les adjudicacions provisionals i definitives i els plecs de contractació. Per consultar els expedients s'accedeix a través de la finestra "Formalització" i, dins de cada expedient, la informació sobre la composició de les meses de contractació i les actes està publicada a l'apartat Documentació. Així com les pròrrogues, les renúncies i desistiments, i les ressoluciones anticipades.
 
En el cas dels expedients d'obres, l'Ajuntament publica un document amb enllaços directes a l'expedient de contractació per a facilitar la seva recerca i centralitzar tota la documentació referent a cada un dels projectes dins el perfil del contractant. Aquí es pot, trobar els projectes, plecs i criteris de licitació de les obres públiques.
 
En aquesta plataforma es publica anualment un document resum amb informació dels contractes formalitzats i, en el cas de contractes modificats, es fa constar el número de l'expedient anterior.
 
La Clàusula 32 (pàgina 28) del Plec General de contratació regula la composició, forma de designació i convocatòries de les Meses de contractació i a les Actes d'adjudicació de cada contracte s'especifica la composició i la convocatòria de cada un d'ells.
 
I destacar el nostre grau de compliment de la Publicació de Contractes (PCSP) - Informe 2016 TIE

 

Registre de Licitadors i Empreses Classificades

De Registre de licitadors i empreses classificades existeixen una per a tot Espanya, Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), una per a Catalunya, Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI)i en l'ámbit local hi ha ajuntaments que també en disposen. Aquests registres són un instrument públic, de caràcter administratiu, d'inscripció gratuïta i voluntària, on s'inscriuen les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tenen la condició d'empresaris o professionals i volen celebrar contractes administratius amb algun ens de l'àmbit del registre respectiu.

La inscripció, en el cas del Registre català (RELI) es realitza a instància de la persona interessada, mitjançant una sol·licitud on es declari que no es troba en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició per contractar, acompanyada de la documentació exigida per cada Registre.

L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat reconeix aquests registres oficials, per ser una eina de simplificació administrativa, perquè la inscripció eximeix, a les empreses i professionals inscrits, de l'obligació d'incloure els documents que hi figurin al Registre en les licitacions que es convoquin, a excepció d'aquells documents requerits específicament pels plecs de cada licitació. Per contra, les empreses no inscrites hauran de presentar tota la documentació exigida en els corresponents plecs.

D'aquesta manera, els empresaris inscrits poden substituir tota la documentació general a presentar a l'Ajuntament relativa a la seva aptitud per contractar (escriptures socials, apoderaments, dades de solvència, classificació empresarial, assegurances, etc.) presentant el certificat o diligència d'inscripció en el registre que reflecteixi tots els extrems exigits en cada licitació, acompanyat d'una declaració responsable sobre la vigència de les dades que hi consten.

S'ha de tenir present que tots aquests registres són independents i la inscripció a qualsevol d'ells no substitueix la dels demés.

El RELI és utilitzat per la major part d'ens locals i Cornellà de Llobregat és un d'ells, perquè com a registre administratiu públic, electrònic, conté dades i documents de l'empresa referents a la seva personalitat jurídica, capacitat d'obrar, representació i solvència.

Els subjectes que es poden inscriure en el RELI: persones físiques, persones jurídiques (associacions, fundacions, cooperatives, centres especials de treball, etc.), societats anònimes de capital públic, societats anònimes de capital privat, agrupacions d'interès econòmic, societats de responsabilitat limitada, societats civils particulars, societats professionals, emprenedors de responsabilitat limitada, societats limitades de formació successiva i qualsevol empresa o persona física estrangera, comunitària o extracomunitària.

Enllaços d'interès:

RELI

 

ROLECE

 

Preguntes i respostes més freqüents a les consultes en matèria de contractació

Clicar aquí

 

Enllaços relacionats

Accedir a: Convenis, Subvencions, Ajuts i Actes i serveis que afecten al domini Públic