1-. COMPTE GENERAL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT 2011.

A.- Comptes Anuals

 1. Balanç de Situació.
 2. Compte del Resultat Econòmic-Patrimonial.
 3. Liquidació del Pressupost:
  1. Pressupost Despeses.
  2. Pressupost d'Ingressos.
  3. Resultat Pressupostari.
 4. Memòria:
  1. Organització.
  2. Gestió indirecta de Serveis Públics.
  3. Bases de Presentació dels comptes.
  4. Normes de Valoració.
  5. Inversions destinades a l'ús general.
  6. Immobilitzacions immaterials.
  7. Immobilitzacions materials
  8. Inversions gestionades
  9. Patrimoni públic del sòl.
  10. Inversions financeres.
  11. Tresoreria.
  12. Existències.
  13. Fons propis
  14. Informació sobre l'endeutament.
  15. Informació de les operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics.
  16. Informació de les operacions no pressupostàries de Tresoreria.
  17. Ingressos i despeses.
  18. Informació sobre valors rebuts en dipòsit.
  19. Quadre de finançament.
  20. Informació pressupostària:
  21. Indicadors.
   1. Indicadors financers i patrimonials
   2. Indicadors pressupostaris
  22. Esdeveniments posteriors al tancament.

2.- COMPTE GENERAL PRESSUPOST 2011 DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ.

A.- Comptes Anuals

 1. Balanç de Situació.
 2. Compte del Resultat Econòmic-Patrimonial.
 3. Liquidació del Pressupost:
  1. Pressupost Despeses.
  2. Pressupost d'Ingressos.
  3. Resultat Pressupostari.
 4. Memòria:
  1. Organització.
  2. Gestió indirecta de Serveis Públics.
  3. Bases de Presentació dels comptes.
  4. Normes de Valoració.
  5. Immobilitzacions materials
  6. Tresoreria.
  7. Fons propis
  8. Informació de les operacions no pressupostàries de Tresoreria.
  9. Quadre de finançament.
  10. Informació pressupostària:
   1. Exercici corrent.
   2. Exercicis tancats.
   3. Exercicis posteriors.
   4. Despeses amb finançament afectat
   5. Romanent de Tresoreria
  11. Indicadors.
  12. Esdeveniments posteriors al tancament.

3.- COMPTE GENERAL EMPRESES MUNICIPALS 2011.

A) De capital íntegrament municipal:

PROCORNELLA, S.A.:

B) Participades majoritàriament per l'Ajuntament:

TECSALSA:

4.- DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estats de Consolidació.